Binary Options Signals - ბაზრის ანალიზი და სავაჭრო სტრატეგია

ბინარული ოფციონის სიგნალები

ბინარული ოფციონებით წარმატებული ვაჭრობა, ერთი მხრივ, ღრმა და მნიშვნელოვან ცოდნასა და უნარებს მოითხოვს, ხოლო, მეორე მხრივ, საკმაოდ დიდ თავისუფალ დროს საბაზრო ტრენდებისა და არსებული ხელმისაწვდომი ხელშეკრულებების თვალის სადევნებლად.

Forex ვაჭრობისგან განსხვავებით, მოცემულ შემთხვევაში ტრეიდერები მოკლებულნი არიან სასურველი ორდერების განთავსების შესაძლებლობას.

ვინაიდან მათ მხოლოდ ბინარული ოფციონის მიმწოდებლის მიერ შეთავაზებული ხელმისაწვდომი ხელშეკრულებებიდან უნდა აირჩიონ ერთ-ერთი.

ტრეიდერების გარკვეულ ნაწილს შეუძლია საკმარისი დროის დათმობა ბაზრის მონიტორინგისა და მათთვის სასურველი ხელშეკრულებების არჩევისათვის.

აუცილებელია ბინარული ოფციონის ხმოვანი და უდეფექტო სიგნალების გამოყენება, რათა ხელი შეუწყონ მოყვარულ ტრეიდერებსაც კი, რათა მათ შეძლონ ხელსაყრელი ხელშეკრულებების გაფორმება.

აღნიშნული სიგნალები, ერთი მხრივ, გამოყენებისთვის მარტივი (simple-to-use) და შეუცდომელი, მეორე მხრივ, კი დროული უნდა იყოს, რათა ხელი შეუწყოს ტრეიდერებს სარგებლის მიღებაში.

Forex-ის  სავაჭრო სიგნალებისგან განსხვავებით ბინარული ოფციონის სიგნალები ინარჩუნებენ უტყუარობას მას შემდეგაც რაც განსაკუთრებულ შემთხვევებში გაცდებიან შესვლის ფასს.

იმ შემთხვევაში თუ საბაზრო ფასი კვლავ მიაღწევს შესვლის ფასს მანამ სანამ, არსებული ხელშეკრულება ძალას დაკარგავს, ტრეიდერს ჯერ კიდევ შეუძლია მოცემული სიგნალის გამოყენება.

რიგი განსხვავებები არსებობს Forex სავაჭრო ორდერებსა და ბინარული ოფციონის ხელშეკრულებებს შორის, მათ შორის, ვადის ამოწურვა და სარგებლის/დანაკარგის განსაზღვრული ოდენობა.

მოცემული განსხვავებები გამოყენებულ უნდა იქნეს, როდესაც ტრეიდერებს განზრახული აქვთ ბინარული ოფციონების სიგნალების გამოყენება.

დღესდღეობით, ტრეიდერებს არაერთი სიგნალის მიმწოდებლის მოძებნა შეუძლიათ, რომლებიც უზრუნველყოფენ ავტომატური ან სახელმძღვანელო სიგნალების მიწოდებას განსხვავებული მეთოდებით, თუმცა მხოლოდ მათი მცირე ნაწილია უტყუარი და სანდო.

ბინარული ოფციონის სიგნალის ხარისხის განსაზღვრა სიგნალის გენერატორის კვალიფიკაციის ხარისხის დადგენით არის შესაძლებელი.

ბინარული ოფციონის სიგნალების ნიშან-თვისებები

ნდობის ზრდა
ტრეიდერებს შეუძლიათ თავდაჯერებულობის მოპოვება, რათა საკუთარი შეხედულებისამებრ ივაჭრონ, თუკი ისინი ბინარული ოფციონის სავაჭრო სიგნალებისგან ზუსტ პროგნოზს მიიღებენ
მუდმივი მონიტორინგი
აუცილებელია განსაკუთრებით იმ ტრეიდერებისთვის, რომელთაც ცოტა დრო აქვთ.
მრავალრიცხოვანი სტრატეგიები
ბინარული ოფციონის სავაჭრო სიგნალები შესაძლოა მიღებულ იქნეს არაერთი ძლიერი სტრატეგიისა და ნიმუშისაგან
ორდერის აშკარა ფასები
სავაჭრო სიგნალებში განსაზღვრულია ზუსტი შესვლის, TP და SL ფასები

PForex ბინარული ოფციონის სიგნალების უპირატესობანი

გამოყენებადია ყველა სახის პროდუქტზე
გამოსადეგია ნებისმიერი სავაჭრო პროდუქტისა და ფინანსური ბაზრის მიმართ
ყველაზე მძლავრი და სანდო სტრატეგიები
ჩვენმა პროფესიონალურმა R&D ჯგუფმა ყველაზე ზუსტი და მოწესრიგებული სისტემები განავითარა მაღალი წარმატების ხარისხით  ყველაზე გავლენიანი და დომინანტური სტრატეგიებიდან
მკაცრი მონიტორინგი
ჩვენი მაღალ ტექნოლოგიური სისტემები ყველა ფინანსური ბაზრის მონიტორინგს ახორციელებს, რათა ყველა ტრეიდერისთვის მაღალი ხარისხის სიგნალები აწარმოოს ნებისმიერი უპირატესობითა და მეთოდით.
ზუსტი და მკაფიო შესვლის ფასი
ჩვენი ავტომატური სისტემის მიერ გენერირდება ყველაზე მოწესრიგებული და ზუსტი შესვლის ფასები, ისევე როგორც SL და TP ფასები
გრძელვადიანი/მოკლევადიანი
ჩვენი სიგნალები გენერირებულია 2 მიმართულებით მორგებულია რა ყველა სახის სავაჭრო სტილს
ნამდვილი და დადასტურებული სიგნალი
მეტად სანდო და უტყუარი სიგნალები გენერირდება
ხელმისაწვდომობა ეკრანის აპლიკაციით (Linux და Windows)
ეკრანის აპლიკაცია შესაძლოა გამოყენებულ იქნეს Linux-ისა და Windows-ის ოპერატიულ სისტემებზე
დროული შეტყობინებები და ონლაინ განახლებები
ჩვენი სისტემა უზრუნველყოფს მაღალი ხარისხისა და ხმოვანი სიგნალების ან ძველ სიგნალებზე ნებისმიერი განახლების მუდმივ მიწოდებას, რომელიც გენერირდება  
დროული გაფრთხილება
დაუყოვნებელი გაფრთხილება გენერირდება დახურვისა და შესვლის ფასზე
მკაფიო ალგორითმი
ყველა სხვა სიგნალის გენერატორისგან განსხვავებით, ჩვენ საკუთარ სტრატეგიას დეტალებში წარმოვაჩენთ, რათა ავხსნათ ჩვენი ალგორითმების ლოგიკა  და განვმარტოთ გენერირებული სიგნალების დანიშნულება
მულტი-დროის ინტერვალი
ჩვენ ჩვენს ხმოვან და სანდო სიგნალის გენერატორებს ყველა ხელმისაწვდომ დროის ინტერვალში ვნერგავთ

ბინარული ოფციონების სიგნალები

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates