Andrew's PitchFork Strategy - ფორექსის ბაზრის სავაჭრო სიგნალები

რა არის ენდრიუს ვილა?

ალან ჰ. ენდრიუსის მიერ განვითარებული მოცემული ტექნიკური ინდიკატორი შესაძლოა გამოყენებულ იქნეს ყველზე მომგებიანი შემთხვევების, ისევე როგორც ხმოვანი და სანდო მხარდამჭერი და წინააღმდეგობრივი ხაზების გამოსავლენად.

ის 3 წერტილისაგან შედგება, რომელიც პიკსა და ძირშია მოთავსებული, 1-ლი წერტილი დათვისებრ ტრენდზე პიკზე უნდა განთავსდეს, მე-2 წერტილი - გვერდითა ტალღის ველზე, ხოლო მე-3 წერტილი კი გვერდითა ტალღის პიკზე.

შესანიშნავი ოსცილატორის (AO) გამოყენება, რომელიც AO-ს სახელითაა ცნობილი, ტრეიდერებს შესაბამისი წერტილების გამოვლენაში დაეხმარება პიკებისა და ველების ფაზების იდენტიფიცირების გზით.

1-ლ და მე-3 წერტილებს ერთი და იმავე ფაზა აქვთ, ხოლო მე-2 წერტილს-საპირისპირო ფაზა. თითოეულ ტალღასა და ფაზაზე ტრეიდერებმა ყველზე მაღალი ან ყველაზე დაბალი წერტილები უნდა აირჩიონ, რათა სწორი და სასარგებლო ნიმუშის გამოვლენა მოახერხონ.

მიჩნეულია რომ, შემთხვევათა 80%-ში 1-ლი წერტილიდან განვითარებული ტრენდი კვლავ შუა ხაზს დაუბრუნდება, მაშინ როდესაც მხოლოდ 20% მიუთითებს ბაზრის ტენდენციის ცვლილებაზე, ახალი ტრენდის ჩამოყალიბებასთან მიმართებით.

ასევე 1-ლი და მე-3 წერტილების შესაერთებლად შესაძლოა გავლებულ იქნეს ხაზი, რომელსაც ტრიგერული ხაზი ეწოდება.

მოცემული ხაზის მიზანს მომგებიანი მხარდამჭერი/წინააღმდეგობის ხაზის იდენტიფიცირება წარმოადგენს.

განსაკუთრებულ შემთხვევებში, როდესაც ენდრიუს ვილის ნიმუშს მკვეთრი ვარდნა ან მკვეთრი მატება ახასიათებს, ტრეიდერებს ახალი 1-ლი წერტილის განთავსება ადრე არსებული 1-ლი და მე-2 წერტილებიდან შეუძლიათ სწორ ხაზს შორის, რათა ახალი გაუმჯობესებული ნიმუში შეიმუშაონ.

იხილეთ მეტი.

ენდრიუს ვილის განსხვავებული სტრატეგია

არაერთი ძლიერი და ეფექტური ტექნიკური ანალიზის გენერირებაა შესაძლებელი  მოცემული ნიმუშიდან.

განსაკუთრებულ შემთხვევებში, როდესაც ენდრიუს ვილას მკვეთრი დაცემა ან მატება ახასიათებს, ტრეიდერებს ახალი 1-ლი წერტილის განთავსება ადრე არსებული 1-ლი და მე-2 წერტილებიდან შეუძლიათ სწორ ხაზს შორის, რათა ახალი გაუმჯობესებული ნიმუში შეიმუშაონ.

ყველაზე პოპულარული ტექნიკური ანალიზებია:

  1. 1stType: როდესაც ფასი მე-3 წერტილიდან ხაზის გასწვრივ მოძრაობს და მას შუა ხაზთან ახლოს გავლა არ შეუძლია, თუკი ის მე-3 ხაზიდან მოემართება, სადაც სხვა მტკიცებითი ანალიზიცაა მოსალოდნელი MACD, RSI ან სხვა სანთლის ნიმუშებიდან, ფასი აუცილებლად მოიმატებს შუა ხაზთან მიმართებით.
  2. 2ndType: ჩვეულებრივ ნიმუშზე, რომელზეც ფასი მე-3 ხაზიდან შუა ხაზისკენ მიემართება, თუკი ფასი სრული სანთლით ვერ კვეთს შუა ხაზს და რევერსიული ტრენდისთვის სხვა პირობებიც ჩნდება, ასეთ შემთხვევაში ფასი სავარაუდოდ შუა ხაზიდან მე-3 ხაზისკენ გადაიწევს.
  3. 3rdType: მას შემდეგ რაც ფასი მე-3 ხაზიდან შუა ხაზისკენ გადაიწევს, ხოლო შემდეგ კვლავ ტრიგერული ხაზისკენ დაბრუნდება შუა ხაზის გადაკვეთის გარეშე, თუკი მას ტრიგერულ ხაზზე გავლა არ შეუძლია, იქ სადაც ინდიკატორებიდან და ნიმუშებიდან გარდატეხის სხვა პირობებიც ჩნდება, მაშინ მოსალოდნელია, რომ ფასი ტრიგერული ხაზიდან მე-3 ხაზისკენ გადაინაცვლებს.
  4. 4thType: იმ შემთხვევაში როდესაც ფასი მე-3 ხაზიდან მე-2 ხაზისკენ ინაცვლებს, ამასთან კი შუა ხაზზე გარკვეული რხევები აღინიშნება, თუკი მას არ შეუძლია მე-2 ხაზზე გავლა და ამასთანავე გარდატეხის სხვა პირობებიც იჩენს თავს, რევერსიული ტრენდის არსებობა ივარაუდება შუა ხაზის მიმართულებით.

ენდრიუს ვილის ტექნიკური ანალიზის ნიშან-თვისებები

გავლენიანი ყველა სახის ბაზარზე
გამოყენებადია ყველა ფინასურ ბაზარსა და სავაჭრო სიმბოლოზე
ძლიერი მხარდამჭერი/წინააღმდეგობის ხაზები
განსხვავებული მხარდამჭერი/წინააღმდეგობის ხაზები, განსაკუთრებით 1-ლი და მე-3 წერტილებიდან საკმაოდ დიდი ეფექტითა და გავლენით მომავალ ტრენდზე
სანდო პასუხი
80%-ზე მეტი წარმატებული სპეკულაციით, ტრენდი მე-3 ხაზიდან აუცილებლად დაბრუნდება შუა ხაზთან
შეთავსებადობა ინდიკატორებთან
მოცემული ნიმუშის სხვა ინდიკატორებთან, განსაკუთრებით, AO, MACD, RSI და სტოქასტიურთან კომბინრების შედეგად მიღებული წარმატებული შედეგები
მრავალრიცხოვანი სტრატეგიები
არაერთი დასკვნისა და დაკვირვების შედეგად, ტრეიდერებს მრავალი სტრატეგიის გამოყენება შეუძლიათ მოცემული ნიმუშიდან
განგრძობადი და გარდამტეხი
მოცემულ ნიმუშზე ტრენდის რეაქციაზე დაყრდნობით, შესაძლებელია როგორც განგრძობადი, ასევე გარდამტეხი ტექნიკური ანალიზის გენერირება

ენდრიუს ვილის ჩვენი ტექნიკური ანალიზის უპირატესობანი

გამოყენებადია ყველა ფინანსურ ბაზარზე
ჩვენ, ჩვენი ანალიზის გენერირებას, ყველა შესაძლოა სავაჭრო სიმბოლოსა და ფინასურ ბაზარზე ვახდენთ
ზუსტი და უტყუარი ნიმუში
ჩვენი მაღალი ტექნოლოგიების, კარგად დაპროგრამებული და ავტომატური სისტემის მეშვეობით, ყველაზე ზუსტი ნიმუშის დროულად აღმოჩენა ხდება შესაძლებელი
შეცვლილი და გაუმჯობესებული ფორმატი
ჩვენი პროფესიონალური და დიდი გამოცდილების მქონე ფინანსური გუნდი იდეალური და სანდო შედეგისათვის მუდმივად ავითარებს და აუმჯობესებს აღმოჩენის პირობებს მეტად უნიკალური აღმოჩენებით, როგორიცაა, მოდიფიცირებული მიმართულება დიდი ნიმუშებისთვის
ტალღების პროგრესული აღმოჩენა
განვითარებული ინტეგრირებული კონტროლის ნიმუშის გამოყენებით, ჩვენი ტალღების აღმომჩენი სისტემა ტალღებს ძალიან ზუსტად წარმოაჩენს
რევერსიული და განგრძობადი
ჩვენს დაპროგრამებულ ალგორითმს ენდრიუს ვილის ნიმუშიდან შეუძლია როგორც რევერსული, ასევე განგრძობადი ანალიზის დიაგნოსტიკა
ნამდვილი და დადასტურებული სიგნალი
ნამდვილი და მეტად სანდო სავაჭრო სიგნალების გენერირება ხდება ენდრიუს ვილის ნიმუშიდან და მისი ტრიგერული ხაზიდან, რომელიც ამასთანავე მეტად მომგებიანია
კომბინირებული მიმართულება
ჩვენმა პროფესიონალურმა ფინანსურმა გუნდმა ალგორითმი განავითარა, რომელიც შეუთავსებელი RSI-სა და სტოქასტიური ინდიკატორისგან შედგება, რომელსაც სანთლის ნიმუშის ხმოვანი დეტექტორი ემატება, რომელშიც დივერგენციის/კონვერგენციის გამოყენება ენდრიუს ვილის ტექნიკური ანალიზის ჩვენს შესანიშნავ გენერატორზეა შესაძლებელი
ხელმისაწვდომობა მობილური აპლიკაციებით
ჩვენმა ტექნიკურმა გუნდმა განავითარა  აპლიკაცია როგორც iOS, ასევე ანდროიდის მობილური ტელეფონებისა და პლანშეტებისთვის
ხელმისაწვდომობა ეკრანის აპლიკაციით (Linux და Windows)
ეკრანის აპლიკაცია შესაძლოა გამოყენებულ იქნეს Linux-ისა და Windows-ის ოპერატიულ სისტემებზე
დროული შეტყობინებები და ონლაინ განახლებები
იმისთვის რომ ტრეიდერებმა მომგებიანი ვაჭრობა აწარმოონ, აუცილებელია მათ ჰქონდეთ ნამდვილი და დროული ინფორმაცია, ისევე როგორც სავაჭრო სიგნალები, შესაბამისად ჩვენი სისტემა უზრუნველყოფს მაღალი ხარისხისა და ხმოვანი სიგნალების მუდმივ მიწოდებას. ასევე დაუყოვნებლივ იქნება მიწოდებული ინფორმაცია სავაჭრო ცვლილებების შესახებ და სიგნალებზე განხორციელებული განახლებები.
ცვალებადი პუნქტები
ჩვენი ტექნიკური ანალიზის გამოყენება  შესაძლებელია არაერთი სავაჭრო მეთოდისათვის განსხვავებული TP და SL ფასებით
დროული გაფრთხილება
დაუყოვნებელი გაფრთხილება შესვლის ფასის შეხების წუთიდან გენერირდება
მულტი-დროის ინტერვალი
ჩვენ ენდრიუს ვილის ტექნიკურ ანალიზს ყველა ხელმისაწვდომ დროის ინტერვალში უზრუნველვყოფთ

ენდრიუ ფიჩვორკის სტრატეგია

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates