Candlestick Pattern - ფორექსის ბაზრის სავაჭრო სიგნალები

სანთლის ნიმუში

დაახლოებით 200 წლის წინ, იაპონელმა ბრინჯის ვაჭარმა-ჰომა მუნეჰისამ, მოცემული ტექნიკა, მომავალი ფასის განსასაზღვრად გამოიყენა არსებული ფასის, ბრინჯის ფასის, ბაზარზე ბრინჯის მოთხოვნისა და მიწოდების მხედველობაში მიღებით.

მოცემული ტექნიკა განსაზღვრული დროის განმავლობაში ზუსტ და სპეციფიკურ ფასს აჩვენებს, კერძოდ შესვლის ფასს, საბოლოო ფასს, მაღალ და დაბალ ფასს.

ფასის მიმართულების მიხედვით სანთლის ფერი იცვლება იმის საჩვენებლად სანთელი ხარისებრია თუ დათვისებრი.

თითოეული სანთლის მთავარი ორგანო გახსნისა და დახურვის ფასებს შორისაა, ხოლო სანთლის ჩრდილი მთავარი ორგანოსა და მაღალ ან დაბალ ფასს შორისაა.

ერთ-ერთი ყველაზე სანდო მონაცემის განსაზღვრა კი მთავარი ორგანოსა და ჩრდილისა სიგრძიდანაა შესაძლებელი.

Candlestick Patterns in Technical Analysis

100-ზე მეტი განსხვავებული სანთლის ნიმუში არსებობს განსხვავებული პრივილეგიებით; სუსტი, ნორმალური და ძირითადი ნიმუშები.

დღესდღეობით ტრეიდერებს სანთლის ნიმუშებიდან მეტად ხელსაყრელი მონაცემების შეგროვება შეუძლიათ რიგი საკითხების განსაზღვრის შედეგად, რომელიც თავის თავში მოიცავს, თუმცა არ არის შეზღუდული:

  1. განსაზღვრული სანთლის ნიმუშების კომბინაცია განსაზღვრულ ტრენდში
  2. ჩრდილებისა და მთავარი ორგანოს სიგრძის განსაზღვრა
  3. სანთლების მდებარეობა ადრე არსებულ ან მომავალ სანთლებთან მიმართებით

სანთლის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი, მის მიერ ინვესტორების პოზიციების დაუყოვნებლივი გამჟღავნებაა, იქიდან გამომდინარე რომ, ტრეიდერებს მათი მომავალი გადაწყვეტილებებისა და პროგნოზისათვის, მეტად სასარგებლო ინფორმაციის მოპოვება შეუძლიათ.

Pforex ფლობს ამ დიდ უპირატესობას, ისევე როგორც სხვა უპირატესობებს, იმისთვის რომ ყველაზე სანდო და ზუსტი ტექნიკური ანალიზის გენერირება მოახდინოს მაქსიმალურად მოკლე დროში, შესაბამისად ტრეიდერები დროულად შეძლებენ მომავალი საბაზრო ფასის განსაზღვრას.

პირველი ხარისხის სანთლის ნიმუშების აღმოჩენა და ანალიზი ჩვენი განვითარებული სისტემის მეშვეობით ხორციელდება მაღალ კვალიფიციურ და დიდი გამოცდილების მქონე სპეციალისტებთან ერთად.

ჩვენი კლიენტების უპირატესი ინტერესების გათვალისწინებით, ჩვენ ყველაზე ხელსაყრელი მეთოდები განვავითარეთ, რათა ჩვენი კლიენტებისთვის პირველადი სანთლის ანალიზი მიგვეწოდებინა.

სანთლის ნიმუშების სხვა ეფექტურ საშუალებებთან და ნიმუშებთან კომბინაცია უზრუნველყოფს ძლიერ ანალიზს წარმატებული მონაწილეობის მაღალი ხარისხით.

პინცეტები Bearish Bullish

მოცემული სანთლის ნიმუში, რომელიც 2 ერთმანეთის საწინააღმდეგო სანთლისგან შედგება ხარისებრი და დათვისებრი ტიპებით, რევერსიული წერტილების აღმოჩენას უზრუნველყოფს.

ჩვენ ყველაზე თანამედროვე და მაღალტექნოლოგიურ სისტემებს ვიყენებთ, რათა მაღალ დონეზე არსებული პინცეტები აღმოვაჩინოთ და წარმატებული შედეგების მაღალ ხარისხს მივაღწიოთ.

მუქი ღრუბელი

მოცემული დათვისებრი სანთელი აღმავალ ტრენდში ფსკერის მიმართულებით აღდგენით წერტილზე მიუთითებს.

განსხვავებული სტილის გათვალისწინებით, საუკეთესო შედეგების მიღწევის მიზნით, ჩვენ მეტად მკაცრ პირობებს ვიყენებთ ყველაზე ძლიერი სანთლების გასაფილტრად.

შთანმთქმელი Bearish Bullish

ხარისებრი და დათვისებრი შთანმთქმელი ნიმუშები დაბრუნებით წერტილებს განსაზღვრავს.

ყველაზე ეფექტური ნიმუშების აღმოჩენა ჩვენი ონლაინ სისტემის მეშვეობითაა შესაძლებელი, რათა დახმარება აღმოვუჩინოთ ტრეიდერებს უფრო წარმატებული ორდერების განსათავსებლად.

გამსჭვალავი ხაზი

დაღმავალ ტრენდზე, დათვისებრი სანთლის შემდეგ არსებულ ხარისებრ სანთელთან ერთად, მოცემული სანთლის ტიპი ფასის მომავალ მატებას აფიქსირებს.

მაღალკვალიფიციური ფინანსური ექსპერტების მიერ გამოთქმული ვარაუდების შესაბამისად, ჩვენი სისტემა ყველაზე ძლიერ გამსჭვალავი ხაზის ნიმუშებს არჩევს.

ჩაქუჩი Bearish Bullish

მოცემული ერთ-ერთ ყველაზე კარგად ნაცნობ სანთლის ნიმუშს წარმოადგენს და საკმაოდ ძლიერი გავლენა აქვს საბაზრო მიმართულებაზე. ის აღმავალ მიმართულებას წარმოაჩენს.

საუკეთესო შედეგის მისაღებად, ჩვენ, ჩვენი ამოცნობის სისტემას განსაზღვრული ორგანოსა და ჩრდილების თანაფარდობაზე დაყრდნობით ვაყენებთ, რათა ყველაზე მნიშვნელოვანი საქმეების მოპოვება მოვახერხოთ.

მოწყვეტილი ვარსკვლავი Bearish Bullish

მოცემული რევერსიული ნიმუში, რომელმაც შესაძლოა მეტად მნიშვნელოვანი გავლენა იქონიოს ბაზრის ტრენდზე, ჩაქუჩის ნიმუშისგან განსხვავებული მახასიათებლებით გამოირჩევა, ტრეიდერებს, თავის მხრივ, შეუძლიათ ჩვენი სისტემის მიერ მოპოვებული ნიმუშიდან აირჩიონ მათთვის სასურველი.

სანთლის ტექნიკური ანალიზის ნიშან-თვისებები

გავლენიანი ყველა სახის ბაზარზე
მეტად ეფექტური შედეგების აქვს ყველა ფინანსურ ბაზარზე მსოფლიოს მასშტაბით
მყისიერი რეაგირება ტრენდზე
ბაზრის საერთო მდგომარეობის სწრაფი შესწავლით, შესაძლებელი ხდება მომავალი ტრენდის განსაზღვრა მეტად მცირე დროში
ოპტიმალური დროის ინტერვალი
მაქსიმალურად ეფექტურია H4 და უფრო ხანგრძლივ დროის ინტერვალში
გამოყენებადია განსხვავებულ სესიებთან ერთად
ტრეიდერებს სანთლების განთავსება მათთვის სასურველი ბაზრის სესიების გათვალისწინებით შეუძლიათ
მოწესრიგებული ორდერის ფასები
საუკეთესო ფასის ზუსტად განსაზღვრა ხდება, ისევე როგორც TP და SL ფასებისა, რაც ორდერის სწორად განთავსების საშუალებას იძლევა
რევერსიული პოზიციების დროული იდენტიფიცირება
ტრეიდერებს საუკეთესო რევერსიული წერტილების პოვნა შეუძლიათ დროულად, რათა მომგებიანი ორდერების განთავსება მოახერხონ
მარტივი სტრუქტურა
დამწყები ტრეიდერებისთვისაც კი მარტივად გასაგები და გამოსაყენებელია
ბაზრის ტენდენციების ილუსტრაცია
აჩვენებს კონკრეტულ შემთხვევაში ინვესტორების უმრავლესობა შეძენას ამჯობინებს თუ გაყიდვას

ჩვენი სანთლის ტექნიკური ანალიზის უპირატესობანი

გამოყენებადია ყველა ფინანსურ ბაზარზე
ჩვენ, ჩვენი ანალიზის გენერირებას, ყველა შესაძლოა სავაჭრო სიმბოლოსა და ფინასურ მარკეტზე ვახდენთ.
ყველზე მომგებიანი და ძლიერი ნიმუში
სტატისტიკა და შედეგები ჩვენი ზუსტი და უტყუარი ტექნიკური ანალიზის სიძლიერეს ადასტურებს
მოდიფიცირებული და შესანიშნავი ნიმუშები
მიუხედავად არაერთი დასკვნისა, ჩვენი მაღალკვალიფიციური და დიდი გამოცდილების მქონე გუნდი ავითარებს და აუმჯობესებს აღმოჩენის პირობებს, რათა მიღწეულ იქნეს მეტად სანდო და მომგებიანი შედეგი
ზუსტი და ცხადი SL, TP და შესვლის ფასები
ჩვენ ორდერის ზუსტი ფასების გენერირებას ვახდენთ, რათა დამწყებ ტრეიდერებს წარმატებულ ვაჭრობაში დავეხმაროთ, პროფესიონალ ტრეიდერებს კი ზუსტი ნიშნების გამოყენება შეუძლიათ საკუთარი ვარაუდების განსამტკიცებლად
ხელმისაწვდომობა მობილური აპლიკაციებით
ჩვენმა ტექნიკურმა გუნდმა განავითარა  აპლიკაცია როგორც iOS, ასევე ანდროიდის მობილური ტელეფონებისა და პლანშეტებისთვის
ხელმისაწვდომობა ეკრანის აპლიკაციით (Linux და Windows)
ეკრანის აპლიკაცია შესაძლოა გამოყენებულ იქნეს Linux-ისა და Windows-ის ოპერატიულ სისტემებზე
დროული შეტყობინებები და ონლაინ განახლებები
იმისთვის რომ ტრეიდერებმა მომგებიანი ვაჭრობა აწარმოონ, აუცილებელია მათ ჰქონდეთ ნამდვილი და დროული ინფორმაცია, ისევე როგორც ტექნიკური ანალიზი, შესაბამისად ჩვენი სისტემა უზრუნველყოფს მაღალი ხარისხის ტექნიკური ანალიზის მუდმივ მიწოდებას. ასევე დაუყოვნებლივ იქნება მიწოდებული ინფორმაცია სავაჭრო ცვლილებების შესახებ და ანალიზზე განხორციელებული განახლებები
ცვალებადი პუნქტები
ჩვენი სანთლის ტექნიკური ანალიზის სისტემა განსხვავებულ TP და SL ფასებს გთავაზობთ შერჩეული დროის ინტერვალის შესაბამისად
დროული გაფრთხილება
სანთლის ფორმირებისთანავე  ხდება დაუყოვნებელი გაფრთხილების გენერირება
სრულიად უფასო
ჩვენ მოცემული სანთლის ტექნიკურ ანალიზის სერვისებს სრულიად უფასოდ გთავაზობთ
მულტი-დროის ინტერვალი
ჩვენ ჩვენი სანთლის ტექნიკური ანალიზის უზრუნველყოფას ყველა ხელმისაწვდომ დროის ინტერვალში ვახდენთ

სანთლის ნიმუში

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates