Classic Chart Patterns - ფორექსის რევერსიული სავაჭრო სიგნალები

რა არის კლასიკური გრაფიკის ნიმუშები?

გეომეტრიული და მათემატიკური განტოლებები ფაქტობრვად ყველა შემთხვევას აღწერენ მსოფლიოში.

ტრეიდერებს, თავის მხრივ, მოცემული გეომეტრიული ნიმუშების გამოყენება მათი განმეორებითი ბუნების გამო შეუძლიათ ფინანსური ბაზრის ფასების მომავალი ტრენდის განსაზღვრის მიზნით.

მოცემული ნიმუშების 2 ფორმა არსებობს: რევერსული და განგრძობადი.

ტრეიდერებს ყველაზე ძლიერი და გავლენიანი ნიმუშების არჩევა შეუძლიათ არსებითი ინფორმაციის შესაგროვებლად, რათა გარკვეულ სიმბოლოზე ვაჭრობის ორგანიზება მოახერხონ.

იქიდან გამომდინარე რომ, ისინი სპეციფიკურ და გეომეტრიულ პრინციპებს ექვემდებარებიან, ტრეიდერებს შეუძლიათ მათი გამოყენება, შესაბამისად მეტად ფართო არჩევანია საგანმანათლებლო მატერიალებისა და სტატიებისა განსხვავებული ახსნებით.

თავი და მხარი Bearish Bullish

მოცემული ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი კლასიკური ნიმუშია, რომელიც რევერსულ წერტილებს აღმოაჩენს.

ჩვენმა ფინანსურმა გუნდმა ყველაზე კარგი ფორმა შეარჩია ყველაზე დიდი წარმატების ხარისხით.

მოცემული ნიმუშის ჩვენს მოდიფიცირებულ და გაუმჯობესებულ ვერსიას, მკაცრი პირობების დაცვით, შეუძლია ტრეიდერებს წარმატებული ვაჭრობის განხორციელებაში დაეხმაროს. არაერთი მაგალითი.

ორმაგი წვერი/ფსკერი Bearish Bullish

მორიგი რევერსული ნიმუში, რომელიც მაღალ ფასებსა და წერტილებს განსაზღვრავს.

ტრენდის ბაზრებზე მისი მნიშვნელობისა და რეალური შედეგების გათვალისწინებით, ჩვენ გენერირებული ტექნიკური ანალიზი განვავითარეთ მეტად მკაცრი გარემოებებისა და პირობებისა დაცვით, რათა წარმატების ხარისხი გაგვეზარდა.  არაერთი მაგალითი.

სამკუთხედი Bearish Bullish

მოცემულ კლასიკურ გრაფიკის ნიმუშს 3 სტილი აქვს: სიმეტრიული, აღმავალი და დაღმავალი.

მათი განსხვავებული ფორმატისა და ფორმის გათვალისწინებით, ისინი შესაძლოა მეტად რთულ ნიმუშს წარმოადგენდნენ, მაშინ როდესაც ძლიერი ტექნიკურ ანალიზის გენერირებას ახდენენ და ძლიერ წერტილებს წარმოაჩენენ.

ჩვენი ფინანსური პროფესიონალების მიერ მოცემული საკითხის ღრმა შესწავლის შედეგად, ჩვენმა სისტემამ მნიშვნელოვანი საკითხები განსაზღვრა განსხვავებულ ფორმებში. არაერთი მაგალითი.

დროშა Bearish Bullish

წარმატებული ვაჭრობის უზრუნველსაყოფად, ტრეიდერებმა ხელშემწყობი და წინააღმდეგობრივი ხაზები ნიმუშის ირგვლივ სწორად უნდა აღმოაჩინონ, შესაბამისად ჩვენი სისტემა ისეა აწყობილი, რომ ყველაზე ხელსაყრელი შემთხვევების აღმოჩენა მოახდინოს. არაერთი მაგალითი.

ალამი Bearish Bullish

განსხვავებული დასკვნების გათვალისიწნებით განსხვავებული შედეგები მიიღება, შესაბამისად, ტრეიდერებს საკმოდ დიდი გამოცდილებისა და უნარების ქონა მოეთხოვებათ, რათა რეალური ტექნიკური ანალიზის მოძებნა შეძლონ.

მოცემულიდან გამომდინარე, ჩვენ ყველაზე ზუსტი დეტექტორი დავაკონსტრუირეთ შესაძლო უმაღლესი ხარისხისთვის. არაერთი მაგალითი.

აღმავალი/დაღმავალი სოლი Bearish Bullish

ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერ ნიმუშს 2 ფორმატი აქვს: აღმავალი და დაღმავალი.

მოცემული ნიმუში ახდენს ძლიერი რევერსიული წერტილების აღმოჩენას საბაზრო ფასზე. მისი აგებულება სამკუთხედის ნიმუშის მსგავსია უსწორმასწორო ტალღებიტა და ტრენდებით.

ფასი კი ძლიერი მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის ხაზებს შორის მერყეობს, მანამ სანამ breakout სასარგებლო ორდერის განსათავსებლად შესაბამის წერტილს არ წარმოაჩენს. არაერთი მაგალითი.

კლასიკური ნიმუშების ტექნიკური ანალიზის ნიშან-თვისებები:

განმეორებითობა
იქიდან გამომდინარე რომ, ისინი მათემატიკური და გეომეტრიული განტოლებებიდან არის წარმოშობილი, განსაზღვრული სქემებისა და ფორმულების შესაბამისად გენერირდება
მარტივი სტრუქტურა
იქიდან გამომდინარე რომ, მათ გრაფიკული და მარტივად გასაგები სტრუქტურა აქვთ, ტრეიდერებს მათი სრულად აღქმა და გაგება შეუძლიათ
კარგად მტკიცებადი
ხმოვანი და მეტად სანდო ინფორმაციის მიღებაა შესაძლებელი ტრეიდერების მიერ მოცემული კლასიკური ნიმუშებიდან მათი გრაფიკული და ანალიტიკური ელემენტების წყალობით
მხარდაჭერა და წინააღმდეგობა
მნიშვნელოვანი ფასების, ყელის ხაზებისა და მოხრის ხაზების მეშვეობით, რომლებიც კლასიკური ნიმუშიების მეშვეობით განისაზღვრება, შესაძლებელი ხდება ძლიერი და ეფექტური მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის ხაზების აღმოჩენა
საგანმანათლებლო მასალები
ტრეიდერებს, რომელთაც რაიმე სახის სავაჭრო ცოდნა და გამოცდილება აქვთ, საკმაოდ დიდი რაოდენობით მნიშვნელოვანი სტატიისა თუ საგანმანათლებლო მასალის პოვნა შეუძლიათ ნებისმიერ ფორმატში
ზუსტი ორდერის ფასები
ზუსტი და ორდერის განსათავსებლად საუკეთესო ფასები განსაზრვრული SL და TP ფასებით
განსხვავებული ფორმები
მათი დაყოფა შესაძლებელია იმის მიხედვით, რევერსულია თუ განგრძობადი
შემოსავლის(მოგების)/რისკის მაღალი თანაფარდობა
რამდენმე ყველაზე გავლენიანი ნიმუში, როგორიცაა დროშა, ალამი და სამკუთხედი, გაცილებით მცირე SL ფასის იდენტიფიცირებას ახდენენ, ვიდრე TP ფასის
ბაზრის მომავალი ტენდენცია
მთელი გეომეტრიული ნიმუშები ფორმირებულის სწორედ იმ მიზნით რომ ბაზრის მომავალი ტრენდები და სამიზნე ფასები განსაზღვრონ

ჩვენი კლასიკური ნიმუშის ტექნიკური ანალიზის უპირატესობანი

გამოსადეგია ყველა ფინანსურ ბაზარზე
ჩვენი მნიშვნელოვანი ანალიზი გამოყენებადია ყველა სავაჭრო სიმბოლოსა და ფინანსურ ბაზარზე
ყველაზე შთამბეჭდავი და მომგებიანი ნიმუშები
ჩვენი პროფესიონალური ფინანსური ჯგუფი ყოველთვის ყველაზე გამორჩეულ და გავლენიან ნიმუშებს არჩევს მრავალი კლასიკური ნიმუშებიდან
ნიმუშების გაძლიერებული ფორმები
მიუხედავად მრავალი დასკვნისა, ჩვენი განსწავლული და დიდი გამოცდილების მქონე ფინანსური გუნდი მუდმივად ავითარებს და აუმჯობესებს აღმოჩენის პირობებს უმაღლესი ხარისხისა და სანდო ანალიზისთვის
ცხადი და სწორი SL, TP და შესვლის ფასი
ჩვენი სისტემა მეტად ზუსტი ორდერის ფასების გენერირებას ახდენს, რათა დამწყებ ტრეიდერებს წარმატებული ვაჭრობის წარმოებაში დაეხმაროს, ხოლო პროფესიონალ ტრეიდერებს მეტად ზუსტი ნიშნების გამოყენება შეუძლიათ საკუთარი ვარაუდების განსამტკიცებლად
ხელმისაწვდომობა მობილური აპლიკაციებით
ჩვენი აპლიკაცია განვითარებულია როგორც iOS, ასევე ანდროიდის მობილური ტელეფონებისა და პლანშეტებისთვის
ხელმისაწვდომობა ეკრანის აპლიკაციით (Linux და Windows)
ეკრანის აპლიკაცია შესაძლოა გამოყენებულ იქნეს Linux-ისა და Windows-ის ოპერატიულ სისტემებზე
დროული შეტყობინებები და ონლაინ განახლებები
იმისთვის რომ ტრეიდერებმა მომგებიანი ვაჭრობა აწარმოონ, აუცილებელია მათ ჰქონდეთ ნამდვილი და დროული ინფორმაცია, ისევე როგორც ტექნიკური ანალიზი შესაბამისად ჩვენი სისტემა მუდმივად უზრუნველყოფს მაღალი ხარისხის ტექნიკური ანალიზის მიწოდებას. ასევე, იმ გარემოების გათვალისწინებით, რომ რიგი ცვლილებებია ნავარაუდები კლასიკური ნიმუშების ფორმირებისას, მოულოდნელი სიახლეებისა და ინციდენტების გათვალისწინებით ჩვენს ტექნიკურ ანალიზზე მუდმივად და დროულად მოხდება განახლებების გენერირება და მიწოდება ტრეიდერებისათვის.
მრავალრიცხოვანი პუნქტები
ჩვენი კლასიკური ნიმუშის ტექნიკური ანალიზი განსხვავებულ TP და SL ფასებს წარმოაჩენს არჩეულ დროის ინტერვალზე დაყრდნობით
დროული გაფრთხილება
შესვლის ფასის შეხებისთანავე მოხდება დაუყოვნებლივი გაფრთხილების გენერირება
მულტი დროის ინტერვალი
ჩვენ ჩვენს ტექნიკურ ანალიზს ყველა შესაძლო დროის ინტერვალში ვაწარმოებთ
სწრაფი შესრულება
ჩვენი დიდი მცდელობის შედეგად, განვითარებულ იქნა მაღალ ტექნოლოგიური და მულტიფუნქციური სისტემა ეფექტურობის უმაღლესი შესაძლებლობით, რათა აღმოჩენილ იქნეს შესანიშნავი კლასიკური ნიმუშები მაქსიმალურად მცირე დროში

ნიმუშების კლასიკური დიაგრამა

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates