ჰარმონიული ნიმუში Archives - Georgian
ჰარმონიული ნიმუშები
უფასო ტექნიკური ანალიზი და სავაჭრო სიგნალები
Signup now

რა არის ჰარმონიული ნიმუში?

ფიბონაჩის ნიმუშებისა და ზღვრების გამოყენების შედეგად, მოცემულ ნიმუშს განსაზღვრული სტრუქტურა აქვს, რომელშიც ფასის მომავალი მოძრაობის დადგენაა შესაძლებელი.

მისი ფრაქტალური სტრუქტურის გათვალისწინებით, მოცემული ნიმუში შესაძლოა სხვა უფრო დიდი ჰარმონიული ნიმუშის შიგნით მრავალჯერადად განმეორდეს.

ტრეიდერებს ფიბონაჩის კოეფიციენტისა და მისი რიცხვობრივი ზომების გამოყენება ყველაფერში შეუძლიათ განმეორებითი მეთოდით.

როგორც ფიბონაჩის აღდგენითი, ასევე განგრძობითი (ექსპანსიური) ხაზი შესაძლოა გამოყენებულ იქნეს მაშინ როდესაც ამ უკანასკნელს მეტად დიდი გავლენა აქვს ჰარმონიული ნიმუშის განსაზღვრაზე.

ჰარმონიულ ნიმუშს შეუძლია ტრეიდერებს მომავალი საბაზრო ფასის ზუსტად განსაზღვრაში დაეხმაროს, თუმცა შესაძლოა ის მცდარად იქნეს დადგენილი, რაც შედეგად ვაჭრობის ჩაშლას იწვევს.

შესაბამისად ტრეიდერებმა მათ ვაჭრობაში რისკის/კაპიტალის მენეჯმენტის პრინციპი უნდა გამოიყენონ.

მას შემდეგ რაც გარკვეული ჰარმონიული ტიპის ნიმუშის ფორმირება მოხდება, ფიბონაჩის ნიმუშით შესაძლებელი გახდება PRZ (პოტენციური რევერსული არე) არის იდენტიფიცირება, სადაც ტრეიდერებმა უნდა აწარმოონ ვაჭრობა.

ჰარმონიული ნიმუშის ტიპები

მოცემული ნიმუშიდან სხვადასხვაგვარი ტექნიკური ანალიზის გენერირებაა შესაძლებელი, რომელიც მრავალრიცხოვანი ფორმითა და ფორმატით ხასიათდება. ქვემოთ მოცემულია ყველაზე გავრცელებული ჰარმონიული ნიმუშები;

ღამურა Bearish Bullish
მოცემული ნიმუში, რომელიც სკოტ კერნის მიერ განვითარდა 2011 წელს, XA ტრენდის 0.886 წერტილში ზუტად აჩვენებს პოტენციურ რევერსულ არეს (PRZ). სხვა მკაცრი პირობების დაცვით, თუ მოცემული ნიმუშის ფორმირება მოხდება, შესაძლებელი ხდება ტექნიკური ანალიზის იმაზე ნაკლები SL-ით გენერირება, ვიდრე სხვა ნიმუშების შემთხვევაშია.
AB = CD Bearish Bullish
მოცემულ ნიმუშს 3 ტრენდი აქვს: AB, BC და CD. მიჩნეულია რომ, CD-ის შემდეგ სახეზე იქნება რევერსული ტრენდი. მკაცრი პირობის დაცვით, BC AB-ის 0.786 და 0.618 ზღვრის ფარგლებში უნდა დაბრუნდეს. CD კი BC-ს 1.270 და 1.618 ზღვარს შორის დაბრუნდება.
სათადარიგო ღამურა Bearish Bullish
სკოტ კერნიმ კიდევ ერთი ნიმუში 2003 წელს აღმოაჩინა მსგავსი ფორმით, თუმცა განსხვავებული ფიბონაჩისა და ტრენდის სიგრძის თანაფარდობით. PRZ XA-ის 1.13-ზე უნდა იყოს, ხოლო CD AB-ის 1.618-ზე.
სათადარიგო AB = CD Bearish Bullish
მოცემული AB=CD ნიმუშის წარმოქმნის პროცესში, აღნიშნული ნიმუშის PRZ AB-ის 1.27 და 1.618 ზღვარს შორის უნდა იყოს მოქცეული. განსხვავებული ფიბონაჩის ზღვრის გამოყენებით, პროგნოზის სანდოობა იზრდება, ხოლო რისკი მნიშვნელოვნად მცირდება.
პეპელა Bearish Bullish
იმის მიუხედავად რომ, მოცემული ნიმუშის სტანდარტული ფორმატი პირველად სკოტ კერნის წიგნში, „ჰარმონიული ტრეიდერი“, იქნა წარმოჩენილი ჯერ კიდევ 1998 წელს, მოცემული ნიმუში აღმოჩენილ იქნა ბრაის გილმორის მიერ. მოცემულ სტანდარტულ ფორმატში განსაზღვრული თანაფარდობები უნდა იქნეს დაცული, რათა რეალური PRZ-ის გენერირება მოხდეს. ალტერნატიული AB=CD ნიმუშის მსგავსად, CD XA-ის 1.27 და 1.618 ზღვარს შორის უნდა იყოს მოქცეული და AB-ს 2.00, 2.24 და 2.618 ზღვარს შორის.
კიბორჩხალა Bearish Bullish
მოცემული ნიმუში, რომელიც სკოტ კერნის მიერ იქნა განვითარებული 2001 წელს, მტკიცე PRZ-ის მხოლოდ იმ შემთხვევაში წარმოშობს, თუ CD XA-ის 1.618 და 2.24 ზღვარზეა BC-ს 3.618 ზღვრამდე. ის მცირე SL ფასს წარმოაჩენს.
ღრმა კიბორჩხალა Bearish Bullish
კიდევ ერთი კიბორჩხალის ფორმატს, რომელიც აღმოჩენილ იქნა სკოტ კერნის მიერ 2001 წელს და რომელსაც კიბორჩხალის ნიმუშის მსგავსი თანაფარდობების აქვს, ხმოვანი სავაჭრო სიგნალის გენერირება იმ შემთხვევაში შეუძლია, თუ AB XA-ის 0.886 ზღვარზეა.
5-0 Pattern Bearish Bullish
2005 წელს სკოტ კერნიმ ახალი ჰარმონიული ნიმუში გამოსახა უნიკალური ფორმით, რომელშიც B 618 და 1.13 ზრვარს შორის იქნება, ხოლო CD ფიბონაჩის BC-ის 0.5 ზღვრისკენ დაბრუნდება და შესაძლებელი გახდება PRZ-ის აღმოჩენა.
გარტლი Bearish Bullish
მოცემულ ნიმუშს, რომელიც 1935 წელს აღმოჩენილ იქნა ჰ.მ გარტლის მიერ, რეალური PRZ-ის დაფიქსირება მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეუძლია, თუ CD XA-ის 0.786 ზღვარზე ბრუნდება, ხოლო AB XA-ის 0.618 ზღვრისკენ იწევს.
3 ლურსმანი Bearish Bullish
პირველად წარმოდგენილ იქნა რობერტ პრეტჩერის მიერ მის წიგნში „ელიოტის ტალღის პრინციპი“, რომლის მიხედვითაც, მოცემულ ნიმუშს რეალური და სანდო PRZ-ის გენერირება მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეუძლია თუ, სიმეტრიული მოზღაობით 3 ან 5 ტალღიანი სტრუქტურის ფორმირება მოხდება და თითოეული პიკი ან ველი წინა ტალღის 1.27 და 1.618 ზრვარს შორის იქნება მოქცეული.
ზვიგენი Bearish Bullish
მოცემული ნიმუში ხმოვან PRZ-ის დიდი სიზუსტითა და ეფექტურობით წარმოაჩენს, თუკი BC XA-ის 0.886 ზღვრისკენ დაბრუნდება 1.13 დონემდე და AB-ის 1.618 დონისკენ 2.24 დონემდე.
შიფრი Bearish Bullish
მოცემული 4 ფეხიანი ნიმუში ხმოვან PRZ-ის წარმოაჩენს შემდეგი პირობებით: B XA-ის 0.382 დონისკენ ბრუნდება 0.618 დონემდე, ხოლო D - XA-ის 0.786 დონისკენ.

სავაჭრო სიგნალები

Buy Signal

როდესაც თითოეული ნიმუშის ყველა ტალღა ფორმირდება, ხოლო ბოლო ტალღა დაღმავალი ტრენდის ამსახველია და ფასი PRZ-ის შეგნით მოძრაობს, ხდება შესყიდვის სიგნალის გენერირება მას შემდეგ რაც, ნებისმიერი სხვა შესყიდვის პირობის აღმოჩენა მოხდება ტრეიდერების მიერ.

  • შესვლის ფასი: PRZ-ის (პოტენციური რევერსიული ზონის) შიგნით
  • TP: დაფუძნებულია მოცემული ჰარმონიული ნიმუშის TP1 და TP2-ზე, PRZ-ის მიღმა
  • SL: PRZ-ზე მაღალი
Sell Signal
როდესაც თითოეული ნიმუშის ყველა ტალღა ფორმირდება, ხოლო ბოლო ტალღა დაღმავალი ტრენდის ამსახველია და ფასი PRZ-ის შეგნით მოძრაობს, ხდება გაყიდვის სიგნალის გენერირება მას შემდეგ რაც, ნებისმიერი სხვა გაყიდვის პირობის აღმოჩენა მოხდება ტრეიდერების მიერ.
  • შესვლის ფასი: PRZ-ის (პოტენციური რევერსიული ზონის) შიგნით
  • Stop Loss:PRZ-ზე მაღალი
  • Take Profit: დაფუძნებულია მოცემული ჰარმონიული ნიმუშის TP1 და TP2-ზე, PRZ-ის მიღმა
შესაბამისი ბაზრები: ყველა ბაზარი და სიმბოლო შესაფერისი დროის ინტერვალები: M30, H1, H4, D1, W1, MN

ჰარმონიული ნიმუშის ნიშან-თვისებები

გამოყენებადია ყველა ბაზარზე
გამოსადეგია ყველა ფინანსურ ბაზარსა და სავაჭრო სიმბოლოზე
დიდი გავლენა მომავალ საბაზრ ტრენდზე
მისი მათემატიკური სტრუქტურისადა ფრაქტალური აგებულებიდან გამომდინარე, მას მეტად დიდი გავლენა აქვს ბაზარზე
ხმის პრინციპი
მისი მათემატიკური სტრუქტურიდან და მსოფლიოს წესრიგიდან წარმოშობიდან გამომდინარე, მას მეტად სანდო გამოხმაურება ახასიათებს განგრძობადი განმეორებითი ორდერითა და ფორმაციით
მრავალრიცხოვანი სტრატეგიები
არაერთ დასკვნასა და შედეგზე დაყრდნობით, ტრეიდერებს მოცემული ნიმუშიდან გამომდინარე მრავალი სტრატეგიის გამოყენება შეუძლიათ
მულტი დროის ინტერვალი
მოცემული ნიმუშის გამოყენება განსხვავებულ დროის ინტერვალებშია შესაძლებელი
რევერსული პოზიცია
რევერსული ტექნიკური ანალიზი შესაძლოა მომავალი ტრენდის მიმართულებისა და მიზნის პროგნოზირების მიზნით გენერირდეს

ჩვენი ჰარმონიული ნიმუშის უპირატესობანი

ხელმისაწვდომია ყველა ფინანსურ ბაზარზე
ჩვენ ჩვენი შესანიშნავი ანალიზის გენერირებას ყველა სახის სავაჭრო სიმბოლოსა და ფინანსურ ბაზარზე ვახდენთ
მოდიფიცირებული და გაუმჯობესებული ფორმატი
ჩვენი მაღალკვალიფიციური და დიდი გამოცდილების მქონე R&D გუნდი ავითარებს და აუმჯობესებს აღმოჩენის პირობებს, რათა მიღწეულ იქნეს მეტად სანდო და მომგებიანი შედეგი მეტად უნიკალური დასკვნებით
ხელმისაწვდომია ყველა ფინანსურ ბაზარზე
ჩვენ ჩვენი შესანიშნავი ანალიზის გენერირებას ყველა სახის სავაჭრო სიმბოლოსა და ფინანსურ ბაზარზე ვახდენთ
ყველა ფორმატი
ყველა ჰარმონიული ნიმუში აღმოჩენილ უნდა იქნეს ავტომატურად რეალური გამოხმაურებით
სრული მონახაზი
ჩვენი სისტემა აღმოჩენილი ნიმუშის სრულ მონახაზს წარმოაჩენს დროუად თითოეული ნიმუშის ზუსტ PRZ-სთან ერთად
რევერსიული არე
ჩვენს დაპროგრამებულ ალგორითმს ჰარმონიული ნიმუშის ტექნიკური ანალიზიდან რევერსული არის აღმოჩენა შეუძლია
შესაბამისი ჰარმონიული ტექნიკური ანალიზი
ჩვენი სისტემა სანდო ტექნიკური ანალიზის გენერირებისათვის ჰარმონილი ნიმუშის რიგ ფორმატებს იყენებს
ნამდვილი და დადასტურებული სიგნალი
ჰარმონიული ნიმუშების უმრავლესობიდან მეტად რეალური და სანდო სავაჭრო სიგნალები გენერირდება დიდი სანდოობით
დროული გაფრთხილება
ფასის მიერ განსაზღვრული PRZ-ის შეხებისთანავე ხდება დაუყოვნებლივი გაფრთხილების გენერირება
ხელმისაწვდომობა მობილური აპლიკაციებით
ჩვენმა ტექნიკურმა გუნდმა განავითარა  აპლიკაცია როგორც iOS, ასევე ანდროიდის მობილური ტელეფონებისა და პლანშეტებისთვის
დროული შეტყობინებები და ონლაინ განახლებები
იმისთვის რომ ტრეიდერებმა მომგებიანი ვაჭრობა აწარმოონ, აუცილებელია მათ ჰქონდეთ ნამდვილი და დროული ინფორმაცია, ისევე როგორც ტექნიკური ანალიზი შესაბამისად ჩვენი სისტემა მუდმივად უზრუნველყოფს მაღალი ხარისხის ტექნიკური ანალიზის მიწოდებას. ასევე დაუყოვნებლივ იქნება მიწოდებული ინფორმაცია სავაჭრო ცვლილებების შესახებ და ანალიზზე განხორციელებული განახლებები
ზუსტი და ცხადი SL, TP და შესვლის ფასი
ჩვენ ვახდენთ ზუსტი ორდერის ფასების გენერირებას, რათა დამწყებ ტრეიდერებს წარმატებული ვაჭრობის განხორციელებაში დავეხმაროთ, ხოლო პროფესიონალ ტრეიდერებს ზუსტი ნიშნების გამოყენება შეუძლიათ მათი ვარაუდების განსამტკიცებლად და დასადასტურებლად
მრავალრიცხოვანი პუნქტები მცირე SL-ით
ჩვენი ტექნიკური ანალიზი შესაძლოა გამოყენებულ იქნეს არაერთი სავაჭრო მეთოდისათვის მცირე SL ფასებით
მულტი დროის ინტერვალი
ჩვენ ჩვენს ჰარმონიულ ტექნიკურ ანალიზს ყველა შესაძლო დროის ინტერვალში ვაწარმოებთ

ჰარმონიული ნიმუში

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates